Atteikumu tiesību noteikumi

Šie atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir neatņemama sastāvdaļa distances pirkuma līgumam (turpmāk – Līgums), kas ir noslēgts starp SIA Izdevniecība Avots, reģistrācijas Nr. LV 40003307910, juridiskā adrese: Puškina iela 1a, Rīga, LV-1050, Latvija (turpmāk – Pārdevējs), un personu (turpmāk – Pircējs), par interneta tirdzniecības vietnē www.avotsabc.lv (turpmāk – Vietne) izvietotas preces iegādi.

Noteikumos noteiktās atteikuma tiesības ir tiesīgs izmantot Pircējs (patērētājs), kas atbilstoši Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 1. panta trešajai daļai, ir fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

Pircējs ir tiesīgs izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un Ministru kabineta 2014. gada 20. maija noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” ietvertās atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Līguma, nesniedzot Pārdevējam nekādu pamatojumu par to, ievērojot Līgumā un šajos Noteikumos noteikto.

ATTEIKUMA TIESĪBAS IZMANTOJAMAS

Atteikuma tiesības izmantojamas, Pircējam iesniedzot Pārdevējam aizpildītu Atteikuma veidlapu  vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu (turpmāk – Atteikuma pieteikums) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Pircējs ir saņēmis preci valdījumā (t.i., no dienas, kad prece ir piegādāta Pircējam un Pircējs ir pieņēmis preces piegādi). Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs Atteikuma pieteikumu nosūta Pārdevējam pirms tā beigām. Pircēja pienākums ir pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.

ATTEIKUMA PIETEIKUMS

Atteikuma gadījumā jāaizpilda pieteikums šeitPārdevējs, saņemot Atteikuma pieteikumu, nekavējoties paziņo Pircējam par tā saņemšanu, nosūtot elektronisku paziņojumu uz Pircēja Atteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.

Pircējam ir pienākums nosūtīt preci kopā ar tās oriģinālo iepakojumu Pārdevējam vai nodot to Pārdevējam, vai tā pilnvarotajai personai ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis Pārdevējam Atteikuma pieteikumu. Iepriekš minētais termiņš ir ievērots, ja Pircējs ir nosūtījis preci atpakaļ Pārdevējam līdz iepriekš noteiktā termiņa beigām.

Prece nedrīkst būt bojāta, lietota vai zaudējusi tirdzniecības izskatu. Atpakaļ sūtāmai precei ir jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija to saņemot.

ATMAKSAS KĀRTĪBA

Pārdevējam ir pienākums atmaksāt Pircējam samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi, ja kavēšanās ir pamatota, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad Pircējs ir nosūtījis Pārdevējam Atteikuma pieteikumu. Pārdevējs iepriekš minēto naudas summu atmaksā Pircējam tādā pašā maksāšanas veidā, kādu Pircējs izmantoja, iegādājoties preci, izņemot gadījumus, kad Pircējs piekritis citam maksāšanas līdzeklim un Pircējam par šāda maksāšanas līdzekļa izmantošanu nav jāmaksā.

Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircēja samaksāto naudas summu par preci un tās piegādi līdz brīdim, kad Pārdevējs ir saņēmis preci no Pircēja.

Pircējs sedz preces atpakaļnosūtīšanas vai atpakaļatdošanas tiešās izmaksas.

Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

----

Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jautājumus, kurus Noteikumi neregulē, Pircējs un Pārdevējs risinās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Pircējs var iepazīties ar papildu informāciju par atteikuma tiesību īstenošanu Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā: http://www.ptac.gov.lv/

Visi Pircēja jautājumi saistībā ar šo Noteikumu vai to izpildi, uzdodami rakstveidā, rakstot uz Pārdevēja e-pasta adresi: avots@avotsabc.lv vai mutiski, zvanot uz telefona numuru: +371 67212612 vai +371 26692132.